Leveringsvoorwaarden

  1. Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen de diëtist en haar opdrachtgever met betrekking tot de levering van goederen dan wel diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan: alle cliënten, of hun wettelijke vertegenwoordigers, die diensten afnemen van de diëtist.
  2. Als de opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet op een gemaakte afspraak kan verschijnen, dient deze de diëtist zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen € 45,00. Het afzeggen van een afspraak dient persoonlijk via de telefoon, antwoordapparaat of via de e-mail te worden gedaan.
  3. Het tarief voor dieetadvisering bedraagt € 16,00 per kwartier. Daarnaast is er een uittoeslag vastgesteld voor huisbezoeken, deze bedraagt € 25,00 per huisbezoek. Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, drie behandeluren worden vergoed met verwijzing van een (huis)arts. De kosten van dieetadvisering gaan wel van de eigen risico af.
  4. De kosten, genoemd in punt 3, worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Indien dit, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is, worden de kosten gefactureerd bij de opdrachtgever.
  5. Bij het uitblijven van betaling binnen de, op de factuur, vermelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft om aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten, die verband houden met de inning van de desbetreffende factuur, dan wel facturen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. De kosten betreffen de incasso door een incassobureau en de gerechtelijke kosten.
  6. De diëtist mag overgaan tot incasso van de factuur, of derden hiervoor inschakelen. Nadat de betaling van de factuur uitblijft, zal er eerst een herinnering gestuurd worden. Bij de tweede herinnering zal de factuur verhoogd worden met € 5,00 administratie kosten en bij de derde betalingsherinnering zal de factuur verhoogd worden met € 10,00.
  7. Het advies van de diëtist is resultaatgericht. Dit betekend echter niet dat het resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking op schade of letsel die voortkomt uit, of in verband staat met, de opvolging door de opdrachtgever van de door de diëtist gegeven/verstrekte adviezen.
  8. Als de opdrachtgever niet tevreden bent over de verleende zorg, dan kan de opdrachtgever dit eerst bespreken met de diëtist. Wordt er geen oplossing gevonden, dan wordt er via de Diëtisten Coöperatie Nederland de geschilleninstantie Quasir ingeschakeld. Klik hier voor meer informatie.
  9. De diëtist handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de persoonsgegevens worden zorgvuldig omgegaan. Na de behandeling blijven de gegevens nog 10 jaar in het archief, alvorens te worden vernietigd.
  10. Er wordt altijd gerapporteerd aan de verwijzer en/of de huisarts. Indien nodig wordt hiermee overleg gepleegd.